edebiyat kaynakçası

EDEBİYAT KAYNAKÇASI


§   Adorno, Theodor W, Edebiyat Yazıları, İstanbul, 2004.

§   Akarsu, Bedia, Wilhelm Won Homboldt’de, Dil-Kültür Bağlantısı, İstanbul, 1998.

§   Akı, Niyazi, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi 1., İstanbul, 1989.

§   Akı, Niyazi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İnsan- Eser- Fikir-Üslûp, İstanbul, 1960.

§   Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Ankara, 1993.

§   Aktaş, Şerif, Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, Ankara, 1998.

§   Aktaş, Şerif, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara, 1984.

§   Aktaş, Şerif, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1., Ankara, 1996.

§   Akyüz Kenan, “Türk Edebiyatı” Maddesi, İslam Ansk., Ankara, 1988.

§   Akyüz,  Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul, 1990.

§   Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Ankara, 1953.

§   Alangu, Tahir, Cumhuriyetten Sonra Hikâye Ve Roman, İstanbul, 1965.

§   Altuğ, Taylan, Dile Gelen Felsefe, İstanbul, 2001.

§   Aytaç, Gürsel, Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler, Ankara, 1990.

§   Aytaç, Gürsel, Edebiyat Yazıları 3 Cilt, Ankara, 1991-1995.

§   Aytaç, Gürsel, Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul, 1999.

§   Aytaç, Gürsel, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Ankara, 1997.

§   Banguoğlu, Tansin, Türkçenin Grameri, Ankara, 1986.

§   Barthes, Roland, Göstergebilimsel Serüven, İstanbul, 1993.

§   Barthes, Roland, Yazı Ve Yorum, İstanbul, 1999.

§   Bezirci, Asım, İkinci Yeni Olayı, İstanbul, 1974.

§   Birand, Kamiran, Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimat’a Tesirleri, Ankara, 1998.

§   Bolay, Süleyman Hayri, Felsefeye Giriş, Ankara, 2004.

§   Burian, Orhan, Denemeler ve Eleştiriler, İstanbul, 1993.

§   Cassirer, Ernest, İnsan Üstüne Bir Deneme, İstanbul, 1980.

§   Cömert, Bedrettin, Croce’nin Estetiği, İstanbul, 1979.

§   Deleroix, Maurice, Hallyn, Fernand, İntroduction Aux Etudes Literaires (Methodes Du Du Texte), Paris, 1987.

§   Demircan, Ömer, İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul, 2001.

§   Demircan, Ömer, Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni, Ankara, 1979.

§   Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara, 1983.

§   Doğan, Ayhan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Yeni Oluşumlar, Ankara, 1999.

§   Eagleton, Terry, Edebiyat Kuramı, İstanbul, 1990.

§   Eagleton, Terry, Estetiğin İdeolojisi, İstanbul, 1988.

§   Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul, 2001.

§   Eco, Umberto, Sanat ve Güzellik, İstanbul, 19998.

§   Emiroğlu,, Öztürk, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, Varsav, 2001.

§   Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul, 2001.

§   Enginün, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, 1983.

§   Ercilasın, Bilge, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, 1.Türkçü Tenkit, Ankara, 1995.

§   Ercilasın, Bilge, Servet-İ Fünûn’da Edebî Tenkit, Ankara, 1981.

§   Eroğlu, Ebubekir, Modern Türk Şiirinin Doğası, İstanbul, 1993.

§   Fehhi, (Kalpakçıoğlu), Naci, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul, 1981.

§   Göktürk, Akşit, Sözün Ötesi, İstanbul, 1997.

§   Hilav, Selahattin, Edebiyat Yazıları, İstanbul, 1987.

§   İlaydın, Hikmet, Türk Edebiyatında Nazım, Ankara, 1997.

§   İnce, Özdemir, Şiir ve Gerçeklik, İstanbul, 1985.

§   İnce, Özdemir, Yazınsal Söylem Üzerine, İstanbul, 1993.

§   Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı, C.4., İstanbul, 2001.

§   Kagan, M. Estetik ve Sanat Dersleri, İstanbul, 1982.

§   Kahraman, Hasan Bülent, Türk Şiiri, Modernizm, Şiir, İstanbul, 2000.

§   Kaplan, Mehmet, Cumhuriyet Devri, Türk Şiiri, İstanbul, 1975b.

§   Kaplan, Mehmet, Edebiyatımızın İçinden, İstanbul, 1982.

§   Kaplan, Mehmet, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, İstanbul, 1982.

§   Kaplan, Mehmet, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, C.2, İstanbul, 1994.

§   Kaplan, Mehmet, (ve diğerleri), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, C.2., İstanbul, 1978.

§   Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I, İstanbul, 1953.

§   Kaplan, Mehmet, Tevfik Fikret: Devir, Şahsiyet, Eser, İstanbul, 1971.

§   Kaygı, Abdullah, Edebiyat Ve Varlık, 1995.

§   Köprülü, M.Fuat, Edebiyat Araştırmaları- Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri, Ankara, 1966.

§   Köprülüzade, M.Fuat, Bugünkü Edebiyat, İstanbul, 1924.

§   Kudret (Solok),  Cevdet,  Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, İstanbul, 1990.

§   Lenoir, Beatrice, Sanat Yapıtı, İstanbul, 2003.

§   Levent, Agah S., Türk Dilinde Gelişme Ve Sadeleşme Evreleri, Ankara, 1972.

§   Mengüşoğlu, Takiyeddin, İnsan Felsefesi, İstanbul, 1998.

§   Moran, B., Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, 1991.

§   Moran, Berna, Edebiyat Üzerine Makaleler, Röportajlar, İstanbul, 2004.

§   Mutluay Rauf, 50.Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul, 1976.

§   Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, İstanbul, 1970.

§   Okay, Orhan, Yirminci Yüzyılın Başından Cumhuriyete Yeni Türk Şiiri, Türk Dili Dergisi, Ankara, 1992.

§   Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Ankara, 1993.

§   Oktay, Ahmet, İnsan Yazar Kitap, İstanbul, 1995.

§   Oktay, Ahmet, Sanat Ve Siyaset, İstanbul, 1993.

§   Oktay, Ahmet, Yazın İletişim İdeoloji, İstanbul, 1982.

§   Ortaylı, İlber, “Tanzimat Adamı Ve Tanzimat Toplumu”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, (Haz. E.Kayacıoğlu, A. Y. Sarıbay), İstanbul, 1986.

§   Özçelebi, Hüseyin, Cumhuriyet Döneminde Edebî Eleştiri, 1923-1950, Ankara, 1998.

§   Özlem, Doğan,  Bilim, Tarih Ve Yorum, İstanbul, 1998.

§   Özlem, Doğan, Hermeneutik Üzerine Yazılar, İstanbul, 2003.

§   Özlem, Doğan, Kültür Bilimleri Ve Kültür Felsefesi, İzmir, 1986.

§   Özlem, Doğan, Metinlerle Hermeneutik Dersleri, İzmir, 1994.

§   Parer, M.Özlem, Rus Biçimciliği Ve Şekelowiski, İstanbul, 1996.

§   Parla, Jale, Babalar Ve Oğullar- Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, İstanbul, 2002.

§   Pospelow, Gennadiy, Edebiyat Bilimi 1, Ankara, 1985.

§   Pospelow, Gennadiy, Edebiyat Bilimi II, İstanbul, 1995.

§   Redeker, Hors, Edebiyat Estetiği, İstanbul, 1986.

§   Saetre, Jean-Paul, Edebiyat Nedir, İstanbul, 1982.

§   Salihoğlu, Hüseyin, 20. Yüzyılda Edebiyat Sanatı

§   Sayın, Şârâ, Metinlerle Söyleşi, İstanbul, 1999.

§   Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, İstanbul, 1996.

§   Shiner, Larri, Sanatın İcadı, İstanbul, 2004.

§   Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul, 1977.

§   Todorov, Tzvetan, La Notion De Litteratüre, Pari, 1987.

§   Todorov, Tzvetan, La Notion De Litteratüre, Pari, 1987.

§   Todorow, T. (Der.), Yazın Kuramı, Rus Biçimcilerin Metinleri (Çev. M. Rifat- S.Rifat), İstanbul, 1995.

§   Todorow, Tzuetan, Yazın Kuramı, İstanbul, 1995.

§   Todorow, Tzvetan, Fantastik, Edebî Türe Bir Yaklaşım, İstanbul, 1999.

§   Tunalı, İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul, 1999.

§   Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1983.

§   Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1979.

§   Ünlü, Mahir, Özcan, Ömer, 20.Yy  Türk Edebiyatı, Cilt.1-4, İstanbul, 1991.

§   Vardar, Prof. Dr. Berke Ve Diğerleri, Açıklamalı, Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1988.

§   Varga, Akibedi (Ve Diğerleri) Therorie De La Litteratüre, Paris, 1981.

§   Varga, Akibedi (Ve Diğerleri) Therorie De La Litteratüre, Paris, 1981.

§   Wellek, Rene-Warren, Austin, Edebiyat Teorisi (Çev. Ö. F. Huyugüzel), İzmir, 1993.

§   Wellek, Rene-Warren, Austin, Edebiyat Teorisi, İzmir, 2001.

§   Yavuz, Hilmi, Yazın, Dil Ve Sanat, İstanbul, 1999.

§   Yöntem, Ali Canip, Millî Edebiyat Meselesi Ve Cenap Bey’le Münakaşalarım, İstanbul, 1918.

§   Yücel , Tahsin, Yapısalcılık, İstanbul, 1999.

§   Yücel, Tahsin, Yazın Ve Yaşam, İstanbul, 1976.

§   Yücel, Tahsin, Yazının Sınırları, İstanbul, 1982.

 

kültür güncesi
 
Reklam
 
gündelik yaşamın kent güncesi
 
Hayat bir sahnedir
Sanat hayatın başka bir yorumudur.İnsanın insanı insanca kavradığı bir dünya sunar önümüze..
 
yeni dönemde daha zengin bir içerikle sitemiz güncellenecektir. Sitemizde sizlerin de yazılarının yer alması için yenibirsehir@hotmail.com adresine yazılarınızı bekliyoruz.
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (32 klik) burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=